Wednesday, May 6, 2009

義工服務日 之 Preparation

今次義工服務的主題是母親節, 面對一眾都什麼不願意(也不懂)做的大學生同伴, 我可以怎樣?我就是為了他們預備一個母親節咭的Demo了, 為了造這個東西, 我翻箱倒篋去找那些陳年的手工物料, 到書店買畫紙和雙面膠紙, 然後再在我快三張(!!)的老餅回憶裡找尋童年時的創作靈感, 想像一下到底今時今日的小朋友到底會造些什麼出來送給媽媽……

當然, 為了令小朋友開心, 我還特地用了三個晚上摺了廿二朵百合花和十一隻紙鶴, 要是小朋友們造不到心意咭給媽媽, 也可以有一點點東西送給媽媽。我心裡的確是這樣想的, 不過…也不太清楚今天的小孩子會不會像我當年小三時那麼喜歡做手工和摺紙…

1. 找來我的工具箱

2. 心意咭完成圖!
3. 心意咭的其他部分, 有我扮小孩寫的字跡(似嗎?嘻嘻!)
4. 摺好的廿二朵百合花和十一隻紙鶴
還未完全康復的我, 開始擔心到底應否戴上口罩去教小朋友做功課(會嚇怕他們嗎?), 還是跟社工姑娘說我SL呢?希望 神會保守我的健康呢…

4 comments:

Dan said...

將你頑強的意志力運用在正面思想上, 全心全意專注地想自己要康復, 你定能好轉.

The Sweet Piscean said...

頑強的意志力...其實...一點也不頑強...

常常意志消沉, 而家又沉左喇...!

Dan said...

你又試一個人做一 Team 人O既野了, 你想不忙也很難...

讀書時我也試過一個人做晒成個 group project, 囉到條 A, 做死自己, 又有乜謂呢?

Dan said...

"常常意志消沉", 這就是你頑強的地方嘛.

長期持續負面思想, 係你的必殺技. 難得施主你練就一身好本領, 何不用於正面思想上呢? 話唔定第時超人都有得你做呢.